مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

AC

مخفف عبارت AC

Abdominal Circumference
AC به معنی محدوده شکمی است. تنها اندازه...
NPT

مخفف عبارت NPT

Nocturnal Penile Tumescence
نعوظ صبحگاهی یا بلند شدن آلت هنگام خواب...
PRK

مخفف عبارت PRK

PhotoRefractive Keratectomy
فوتوریفرکتیو کراتکتومی یا PRK یا LASEK...