مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MC

مخفف عبارت MC

Master Of Ceremonies
رئیس تشریفات (MC) به میزبان و مجری یک...
OWL

مخفف عبارت OWL

Web Ontology Language
زبان هستی‌شناسی وب یا آوُ‌ل (OWL) زبانی...
SDIO

مخفف عبارت SDIO

Secure Digital Input/Output
استاندارد برای لوازم جانبی که کارایی...