مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

LDR
مخفف عبارت LDR
Light Dependent Resistor
مقاومت نوری یا ال‌دی‌آر نوعی مقاومت است...