مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

JRPG

مخفف عبارت JRPG

Japanese Role Playing Game
JRPG به معنای، سبک بازی نقش آفرینی ژاپنی...