مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

UMVUE

مخفف عبارت UMVUE

Uniformly Minimum Variance Unbiased Estimator
«برآوردگر نااریب با کمترین واریانس...
FEMID

مخفف عبارت FEMID

Front End Module Include Duplexer
نام قطعه ای در مدار آنتن موبایل که کار...
CISAC

مخفف عبارت CISAC

Confédération Internationale des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs
کنفدراسیون بین‌المللی جامعه‌ی نویسندگان...
NODET

مخفف عبارت NODET

National Organization for Development of Exceptional Talents
سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان...
PGSEZ

مخفف عبارت PGSEZ

Persian Gulf Special Economic Zone
منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس...