مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

NIAID

مخفف عبارت NIAID

National Institute of Allergy and Infectious Diseases
موسسه ملی آلرژی و بیماری‌های واگیردار...
CPM

مخفف عبارت CPM

Chlor Pheniramine Maleate
کلرفنامین یا کلرفنیرامین (CPM) دارویی...