مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MP

مخفف عبارت MP

Menstrual Period
رویداد خارج شدن خون و سلول از زن، که به...