مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ICF

مخفف عبارت ICF

IntraCellular Fluid
سیتوزول یا مایع درون‌سلولی (ICF) که گاه...