مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FMRI

Functional Magnetic Resonance Imaging

تصویرسازی تشدید مغناطیسی کارکردی، نام نوعی روش تصویربرداری در MRI است.
در این روش تصاویری متناوب از مغز در حال فعالیت و سپس در حال استراحت گرفته می‌شود و از یکدیگر بطور دیجیتالی (بکمک نرم‌افزارهایی همانند FSL) تفریق می‌گردند، که حاصل این پردازش عملکرد مغزی در اثر تغییرات جریان خونی در مغز را از لحاظ فیزیولوژیکی نشان میدهد.
FMRI
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود