مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف LGA

Large for Gestational Age

بزرگ برای سن باروری (LGA) بچه‌هایی هستند که وزن تولدشان بالای ۹۰ درصد وزن جامعه در آن سن باروری باشد.
LGA
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود