مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

FRC

مخفف عبارت FRC

Function Residual Capacity
ظرفیت باقی‌مانده عملکردی (FRC)، میزان...