مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مپتا
مخفف عبارت مپتا
موسسه پژوهشی تدبیر اندیشان
موسسه پژوهشی تدبیراندیشان علم ایران...
SRT
مخفف عبارت SRT
Shortest Remained Time
الگوریتم SRT یکی از ساده ترین الگوریتم...
SDLC
مخفف عبارت SDLC
Software Development Life Cycle
چرخه حیات توسعه سیستم (SDLC) ، از چرخه...
FCC
مخفف عبارت FCC
Fluid catalytic cracking
کراکینگ کاتالیزوری سیال بستر، یکی از...
SDP
مخفف عبارت SDP
Software Development Process
فرآیند تولید نرم‌افزار فرآیند تولید نرم...
PFC
مخفف عبارت PFC
Power factor correction
اصلاح ضریب توان فرآیند تعدیل ضریب توان...
AODV
مخفف عبارت AODV
Ad-Hoc On-Demand Distance Vector
پروتکل مسیریابی AODV یک پروتکل مسیریابی...
RUP
مخفف عبارت RUP
Rational Unified Process
در فرهنگ مهندسی نرم‌افزار، فرآیند...
SAL
مخفف عبارت SAL
Sterility Assurance Level
سطح اطمینان در سترون‌سازی یا به اختصار...
PERT
مخفف عبارت PERT
Program Evaluation and Review Technique
فن ارزیابی و بررسی برنامه. یک روش...
NEA
مخفف عبارت NEA
Nuclear Energy Agency
نیروگاه هسته‌ای به تأسیساتی صنعتی و...
CRM
مخفف عبارت CRM
Customer Relationship Management
مدیریت ارتباط با مشتری به همه فرآیندها...