مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

شیت

مخفف عبارت شیت

شورای یاوری تهیدستان
در ماه‌های منتهی به انقلاب بهمن ۱۳۵۷،...
UNAIDS

مخفف عبارت UNAIDS

United Nations Programme on AIDS
برنامه مشترک ملل متحد در زمینه ایدز (...
CFOO

مخفف عبارت CFOO

Chief Financial and Operating Officer
مدیر ارشد مالی (CFO) یا مدیر ارشد مالی...
COO

مخفف عبارت COO

Chief Operating Officer
مدیر عملیات یا مدیر ارشد عملیات (COO)...