مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف کز

که از

مخفف کز در فارسی به معنای که از می‌باشد.
کز
ارسال نظر

ارسال نظر