مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MCS

مخفف عبارت MCS

Management Control System
سیستم کنترل مدیریت (MCS)، سیستمی است که...
MIMD

مخفف عبارت MIMD

Multiple Instruction, Multiple Data
در رایانش چند دستور چند داده (MIMD) به...
SDIO

مخفف عبارت SDIO

Secure Digital Input/Output
استاندارد برای لوازم جانبی که کارایی...
HDI

مخفف عبارت HDI

Human Development Index
شاخص توسعهٔ انسانی (HDI)، شاخصی ترکیبی...
IMAP

مخفف عبارت IMAP

Internet Message Access Protocol
پروتکل IMAP یکی از پروتکل های نسبتا...