مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FVC

Forced Vital Capacity

ظرفیت حیاتی اجباری (با فشار) یا FVC: حجم هوایی است که بعد از یک دم عمیق می‌توان با شدت هر چه بیشتر و با حداکثر توان از ریه‌ها خارج کرد.

FVC
ارسال نظر

ارسال نظر