مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف KYB

Kick Your Butt

ضربه خوردن از ته قنداق تفنگ
KYB
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود