مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

NIBIB

مخفف عبارت NIBIB

National Institute of Biomedical Imaging and Bioengineering
موسسه ملی تصویربرداری زیست‌پزشکی و...
ADC

مخفف عبارت ADC

Apparent Diffusion Coefficient
ضریب پخش ظاهری یک کمیت در ام آر آی و...
DWI

مخفف عبارت DWI

Diffusion Weighted Imaging
تصویرگیری پخش وزنی یا تصویرگیری دیفیوژن...
DTI

مخفف عبارت DTI

Diffusion Tensor Imaging
تصویرگیری تانسور پخش یا به اختصار DTI،...
BOLD

مخفف عبارت BOLD

Blood Oxygenation Level Dependent Imaging
تصویرگیری BOLD یا تصویربرداری وابستگی...