مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

FO

مخفف عبارت FO

Forward Osmosis
اسمز مستقیم یک روند اسمزی مشابه با اسمز...
ILD

مخفف عبارت ILD

Interstitial Lung Disease
بیماری‌های ارتشاحی منتشر ریه بنام...
AVD

مخفف عبارت AVD

Assisted Vaginal Delivery
زایمان طبیعی کمکی (AVD) هنگامی اتفاق...