مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SMA

مخفف عبارت SMA

Spinal Muscular Atrophy
آتروفی عضلانی نخاعی یا به‌اختصار «SMA»...
CRH

مخفف عبارت CRH

Corticotropin-Releasing Hormone
تنظیم ترشح کورتیزول با هورمون آزاد...
OWL

مخفف عبارت OWL

Web Ontology Language
زبان هستی‌شناسی وب یا آوُ‌ل (OWL) زبانی...