مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

DCA

مخفف عبارت DCA

Dollar Cost Averaging
سرمایه گذاری مقادیر ثابت دلار در دوره...
MSE

مخفف عبارت MSE

Mean Squared Error
در ریاضیات و آمار، خطای میانگین مربعات...
WSW

مخفف عبارت WSW

Women who have Sex with Women
زنانی که با زنان سکس دارند (WSW) زنانی...
MAF

مخفف عبارت MAF

Michoud Assembly Facility
مرکز اسمبلی میچود یکی از مراکز تولیدی...
BDR

مخفف عبارت BDR

Backup Designated Router
به روند بک آپ گرفتن از روتر نامزد در...