مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

TPS

مخفف عبارت TPS

Transaction Processing System
سیستم پردازش تراکنش، سیستمی کامپیوتری...
FEC

مخفف عبارت FEC

Forward Error Correction
نرخ تصحیح خطا. در الکترونیک و سیستم پخش...
BJT

مخفف عبارت BJT

Bipolar Junction Transistor
ترانزیستورهای دو قطبی پیوندی، این نوع...