مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

TPS

مخفف عبارت TPS

Transaction Processing System
سیستم پردازش تراکنش، سیستمی کامپیوتری...
FEC

مخفف عبارت FEC

Forward Error Correction
نرخ تصحیح خطا. در الکترونیک و سیستم پخش...
EPCIS

مخفف عبارت EPCIS

Electronic Product Code Information Services
سرویس اطلاعات کد محصولات الکترونیک...
EPI

مخفف عبارت EPI

Ertebatat Peyvasteh Iranian
EPI مخفف شرکت ارتباطات پیوسته ایرانیان...