مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ICRS

مخفف عبارت ICRS

International Celestial Reference System
سامانه بین‌المللی مرجع آسمانی با نام...