مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ESP

مخفف عبارت ESP

Electronic Stability Program
برنامه ثبات الکترونیک خودرو (ایجاد...