مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ERCP

مخفف عبارت ERCP

Endoscopic Retrograde Cholangio Pancreatography
ای‌آرسی‌پی یا ERCP به معنی تصویربرداری...
EBM

مخفف عبارت EBM

Evidence Based Medicine
پزشکی مبتنی بر شواهد که به اختصار EBM...