مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

OEIS

مخفف عبارت OEIS

Online Encyclopedia of Integer Sequences
دانشنامه برخط دنباله‌های صحیح (OEIS یا...