مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ENFP

مخفف عبارت ENFP

Extraverted, Intuitive, Feeling, and Prospecting
برونگرا ، شهودی ، احساساتی و آینده نگری...
DPD

مخفف عبارت DPD

DePersonalization Disorder
اختلال مسخ شخصیت ،مسخ واقعیت یا اختلال...
IAWF

مخفف عبارت IAWF

Iran Association Wrestling Federation
فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران...