مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

JD
مخفف عبارت JD
Job Description
شرح شغل، وظایف، مسئولیت ها و اختیارات...