مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PGD

مخفف عبارت PGD

Preimplantation Genetic Disorders
وجود بیماری‌های ژنتیكی در زوجین یا...
PS

مخفف عبارت PS

Progeroid Syndromes
سندرم‌های پروجروید یا پروگروید یا به...
MRNA

مخفف عبارت MRNA

Messenger Ribo Nucloiec Acid
آران‌ای پیام‌رسان (mRNA) یک گروه مهم از...
GA

مخفف عبارت GA

Genetic Algorithm
الگوریتم های ژنتیک (با نماد اختصاری GA)...