مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

OCT

مخفف عبارت OCT

Optical Coherence Tomography
مقطع‌نگاری همدوسی اپتیکی یا OCT، نوعی...
PSF

مخفف عبارت PSF

Point Spread Function
تابع نقطه گستر یک مفهوم است که در فیزیک...
AWACS

مخفف عبارت AWACS

Airborne Warning And Control System
سیستم کنترل و هشدار هوایی (آواکس یا...
PMOLED

مخفف عبارت PMOLED

Passive-matrix organic light-emitting diode
دیود گسیل نور ارگانیک ماتریس منفعل، در...
SPE

مخفف عبارت SPE

Society of Petroleum Engineers
انجمن مهندسین نفت بزرگترین انجمن تخصصی...