مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

AU

مخفف عبارت AU

African Union
اتحادیه آفریقا از جمله واژه‌های جدیدی...