مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PCI

مخفف عبارت PCI

Percutaneous Coronary Intervention
درمان کاهش خونرسانی سرخرگ‌های قلب...
ILCOR

مخفف عبارت ILCOR

International Liaison Committee on Resuscitation
کمیته رابط بین‌المللی احیا (ILCOR) در...
CAD

مخفف عبارت CAD

Coronary Artery Disease
سُرخرگ کُرُنری یا شَریان اِکلیلی CAD...