مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

LHRH

مخفف عبارت LHRH

Luteinizing-hormone-releasing hormon
هورمون آزادکننده گنادوتروپین‌ها GnRH به...
GnRH

مخفف عبارت GnRH

Gonadotropin-releasing hormone
هورمون آزادکننده گنادوتروپین‌ها GnRH به...
PMR

مخفف عبارت PMR

Polymyalgia Rheumatica
پلی‌میالژی‌ روماتیكا یا آرتریت‌ گیجگاهی...