مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

LFM

مخفف عبارت LFM

Looking For Members
به دنبال بازیکن. دو یا چند نفر که قبلاً...
GIT

مخفف عبارت GIT

GNU Interactive Tools
گیت (Git) یک نرم‌افزار کنترل نسخه و از...
CRH

مخفف عبارت CRH

Corticotropin-Releasing Hormone
تنظیم ترشح کورتیزول با هورمون آزاد...