مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

FO

مخفف عبارت FO

Forward Osmosis
اسمز مستقیم یک روند اسمزی مشابه با اسمز...
CPI

مخفف عبارت CPI

Cost Per Interaction
در این مدل تبلیغ کنندگان برای نقش تبلیغ...
RCPSP

مخفف عبارت RCPSP

Resource Constraint Project Scheduling Problem
مسئله برنامه ریزی پروژه با محدودیت...
GA

مخفف عبارت GA

Genetic Algorithm
الگوریتم های ژنتیک (با نماد اختصاری GA)...
QED

مخفف عبارت QED

Quod Erat Demonstrandum
جمله ای است از زبان لاتین که از یونانی...
BTSP

مخفف عبارت BTSP

Bottleneck Traveling Salesman Problem
مسئله تنگراه فروشنده دوره‌گرد...