مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PCOS

مخفف عبارت PCOS

Poly Cystic Ovary Syndrome
سَندرُم تُخمدان پُلی‌کیستیک یا نشانگان...
PKD

مخفف عبارت PKD

Polycystic Kidney Disease
بیماری کلیه پلی کیستیک و چند کیست کلیوی...