مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

RS

مخفف عبارت RS

Revenue Sharing
RS در واقع توزیع درآمد است ، یعنی توزیع...
HAP

مخفف عبارت HAP

Hospital-Acquired Pneumonia
ذات الریه بیمارستانی (HAP) به هر ذات...