مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

UREA

مخفف عبارت UREA

Uganda Renewable Energy Association
انجمن انرژی تجدید پذیر اوگاندا...