مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TANK

Transit Authority of Northern Kentucky

مقامات حمل و نقل شمال کشور کنتاکی
TANK
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود