مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

RCPSP

مخفف عبارت RCPSP

Resource Constraint Project Scheduling Problem
مسئله برنامه ریزی پروژه با محدودیت...
EPROM

مخفف عبارت EPROM

Erasable Programmable Read Only Memory
این نوع چیپ حافظه قابلیت پاک شدن و...
SDLC

مخفف عبارت SDLC

Software Development Life Cycle
چرخه حیات توسعه سیستم (SDLC) ، از چرخه...
PLD

مخفف عبارت PLD

Programmable Logic Devices
وسایل قابل برنامه ریزی (معمولا به چیپ...
سماجا

مخفف عبارت سماجا

ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران
ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران...
MPAI

مخفف عبارت MPAI

Messaging Application Programming Interface
میانجی برنامه ریزی برنامة کاربردی ارسال...