مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ADM

مخفف عبارت ADM

Archer Daniels Midland
آرچر دَنیلز میدلَند که با نام اختصاری...
DGSE

مخفف عبارت DGSE

Direction Générale de la Sécurité Extérieure‎
اداره کل امنیت خارجی (DGSE)، سازمان...
ENDESA

مخفف عبارت ENDESA

Empresa Nacional de Electricidad, S.A
اندسا (Endesa) بزرگترین شرکت انتقال برق...
BEP

مخفف عبارت BEP

Break-Even Point
نقطه ای که کل هزینه های یک عملیات معادل...