مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

EMU

مخفف عبارت EMU

Eastern Michigan University
دانشگاه میشیگان شرقی (EMU) تأسیس ۱۸۴۹،...