مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

BLAST

مخفف عبارت BLAST

Basic Local Alignment Search Tool
بلاست نام یک نرم‌افزار کاربردی در علوم...
ILD

مخفف عبارت ILD

Interstitial Lung Disease
بیماری‌های ارتشاحی منتشر ریه بنام...
UFO

مخفف عبارت UFO

Unidentified Flying Object
اشیای پرنده ناشناخته (بشقاب پرنده) یا...