مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SPD

مخفف عبارت SPD

Sozialdemokratische Partei Deutschlands
حزب سوسیال دموکرات آلمان (SPD)...
UPU

مخفف عبارت UPU

Universal Postal Union
اتحادیه جهانی پست (UPU) نخستین انجمن در...
CPM

مخفف عبارت CPM

Communist Party of India
حزب کمونیست هند (مارکسیست) حزبی سیاسی...
CAF

مخفف عبارت CAF

Confederation of African Football
کنفدراسیون فوتبال آفریقا مدیریت‌کننده و...