مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

RTSP

مخفف عبارت RTSP

Real-Time Streaming Protocol
پروتکل جریان بلادرنگ مخفف آرتی‌اس‌پی...
PT

مخفف عبارت PT

Potential Transformer
ترانسفورماتور ولتاژ ، ابزاری که از آن...
OMIM

مخفف عبارت OMIM

Online Mendelian Inheritance in Man
پروژه میراث مندلی در انسان (امیم) یک...
MIM

مخفف عبارت MIM

Mendelian Inheritance in Man
پروژه میراث مندلی در انسان (امیم) یک...