مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

RS

مخفف عبارت RS

Revenue Sharing
RS در واقع توزیع درآمد است ، یعنی توزیع...