مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MMT

مخفف عبارت MMT

Methadone Maintenance Treatment
درمان سوء مصرف مواد همواره با چالش‌های...