مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

OP
مخفف عبارت OP
Original Poster
پست کننده اصلی ( صاحب پست ویدیو، عکس یا...
CPI
مخفف عبارت CPI
Cost Per Interaction
در این مدل تبلیغ کنندگان برای نقش تبلیغ...