مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

RKO

مخفف عبارت RKO

Radio Keith Orpheum
یکی از کمپانی‌های معتبر تولید و توزیع...