مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DODAG

Destination Oriented Directed Acyclic Graph

گراف جهت دار غیر مدور مقصدگرا که به اختصار DODAG نامید می‌شود، یک گراف جهت‌دار غیرمدور است که فقط یک ریشه دارد. به عبارت دیگر تمامی مسیرها فقط به یک گره یعنی ریشه گراف منتهی می‌گردد. از گراف DODAG در الگوریتم مسیریابی RPL در شبکه‌هایی نظیر اینترنت اشیا استفاده می‌گردد.

ریشه در گراف جهت‌دار غیرمدور (DAG) به گره‌ای اطلاق می‌شود که هیچ یال خروجی نداشته باشد.
DODAG
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود